ตารางคอมมิชชั่น

ผู้เล่นปกติ ช่วงรายได (THB) รายได้สุทธิ
>=5 0 - 250,000 35%
250,001 - 500,000 40%
500,001 + 45%
พันธมิตร VIP

เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

50%

โบนัสอ้างอิง

พันธมิตรย่อย ช่วงรายได (THB) รายได้สุทธิ
>=2 พันธมิตรย่อย 0 - 1,000,000 5%
1,000,001 + 10%